کتابها ناراحت نمی شوند

پا بر دوششان بگذار و بالا رو

اصلاً آنها قرار است که نردبان تو باشند

که صعود کنی

که اوج بگیری

 

با هركتاب

تجربه و دانش انسانی خردمند را

به وجودت افزوده ای.