با کتاب، پیشرو باشید!

 کتاب خواندن را هرگز فراموش نکنیم.