این عجیب نیست که یک کتاب بعد از چندین بار خواندن چاقتر میشود؟ انگار که چیزی لابه لای صفحه ها بعد از خواندنشان جا می ماند. چیزهایی مثلِ احساسات، افکار، صداها، بوها.... و تازه، اگر بعد از سال ها دوباره به آن کتاب نگاه کنی، خودت را هم آنجا می یابی.
یک خودِ اندکی جوانتر، اندکی متفاوت تر، انگار که کتاب تو را همچون گُلی لابه لای صفحاتش خشکانده باشد... طوری که هم برایت غریبه است و هم آشنا.